Автоматизирано изчисление на материалните баланси на градски пречиствателни станции за отпадъчни води - Гергинов 1997г.

Автоматизирано изчисление на материалните баланси на градски пречиствателни станции за отпадъчни води - Гергинов 1997г.

Сумата се прибавя директно в кошницата

10.10 лв.

Количество
Бърза поръчкаПлатформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

Автоматизирано изчисление на материалните баланси на градски пречиствателни станции за отпадъчни води - Гергинов 1997г.

За повече информация: order@kopieto.com

 

СЪДЪРЖАНИЕ
 
ВЪВЕДЕНИЕ -ПРЕДГОВОР КЪМ ЧИТАТЕЛЯ...
 
ГЛАВА I. ПРЕГЛЕД И КРИТИЧЕН АНАЛНА НА РЕШЕНИЯТА ЛА МАТЕРИАЛНИЯ БАЛАНС НА I!ШЧ1IСТВЛТЕЛШ1ТЕ СТ‘1?1Д1Н ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ...
 
1Л' Матсриа\еп баланс, общи принципи и приложение та пречиствателни станции та отпадъчни боди.
 
Преглед на съществуващите решения за материалния
 
<)
ВЛ1. Технически доклад на КаНпже, 1‘)7б {130].
I.АТ. СьстаВяпс на
материалния баланс по Мс(саИ А Еж1\\ МЖ
1 Ч -преде \япе на сют.лиителното натоварване на
 
пречиствателните станции с рециркулациошш потоци от
 
третирането на утайките" от ГпрештВ. 1А8н [20] |
 
1..2.4 Определяне на допълнителното иптоварВане от третирането на утайките и неговото Влияние Върху проектирането ц сксп \оатацията на градските пречиствателни станции, ГпргшюВ, 1А>6 [21]... '
 
!Ак Обобщение и избоди от обзора върха- материалния баланс на
 
пречиствателни станции.... щ
 
1>А Цел на труда,
 
ГЛАВА И. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЛ СЪОИьГ” ' ЖШИЯТА ЗА ОБРАБОТКА НЛ УТАЙКИТЕ II СЪСТАВ 1-11 ШАЙКОВПТЕ ВОДИ.,,.....,......,. . _ ; п
 
1 I. Общи сведения, терминология и технологични показатели' ' ча съоръженията зя обработка на утайките..,.......,.,.. а у
 
2.2. Води от уплътняване на утайки.
 
12 1.1 раВитационни уплътнители... _
 
п.2 ,2. фхптационни уплътнители
 
.. 2 е. 2 плъпншВане на ) тайкп с центрофуги 4)
 
~.А 4 Други механични методи за уплътняВанс . 4~>
 
-.3. Водя от анаеробно стабилизиране на утайки................. 44
 
...И. Вода от аеробна стабилизация на утайки............ 45
 
...5. Вода! ("бульон") отп термична обработка на утайки..............47
 
..О Води от уплътняване и обезводняване на стабилизирани утайки..................
 
* .............................ду
 
2.7, Л зот и фосфор 6 утаиковите води...................
 
2.8. Обобщение, изводи ц препоръки.........................
 
Г \ АВЛ III. АВТОМАТИЗИРАНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НЛ
 
МАТЕРИАЛНИЯ БАЛАНС..,...,....,.,.
3.1» Структурен и функционален анализ на технологичните схеми за пречистване на отпадъчни води от населени места...68
 
3.2. Избор на математически модел за описване па технологични схеми м алгоритъм за автоматизирано
 
изчисление на материалния баланс.——— *■*“
 
33. Сиздаване на макромодел от потокови графи за класическа технологична схема на пречистване..............-—.. ....75
 
3 4 С ъставяне и решение на системата от уравнения за
 
' * ' ..............84
 
материалните баланси........
 
1 4 1 Общи принципи за определяне на вида и броя на
 
,, ....84
 
уравненията '
 
8.43. Оьетавянс и решение на ураВненията за материалния ^
 
баланс.................
 
4 ч Методични указания за съставянето па уравненията на
 
материалния баланс па отделни пречиствателни съоръжения
 
(микробаланси). *•••' * *°"° ”""***дз
 
8.5.1. Общи положения •*■••• _
 
8.5.2. Съоръжения по пътя на водата .-3
 
8 5.2.1. П ьрвични утаители •••
 
8.5.2.2. Биологично пречистване е актиВни утайки - биобасеини и
 
Вторични утаители -
 
ЗЛ2.3. Биола-тнио пречистване с фиксирана биомаса - биофилтрт
 
и вторични утаители..
 
8 5.8. Съоръжения за третиране на утайките. • -
 
83.8.1. Уплътнители за пресни утайки .......................I _
 
8.5.83, Отопляеми тгниватели - мсташпанкове. 11~
 
3.5.8.3. Гравитационни уплътнители за изгнили утайки 121
 
8.5.3.4. Открити изгниватели _
 
8.5.8.5. Двуетажни утаители ■•••••■• ~
 
8.5.3 в. Аеробна стабилизация на утайки - -
 
4.5.8 7, ГГзсуиштелпи полета... ...............
 
8.5.3.8. Кондициониране на утайки преди механичното им
 
обезводняване - промиване и коагулация
 
8 5.88). Механично обезводняване на утайки с вакуумфилтри,
 
камерни и лентови филтърпреси и центрофуги
 
3.6. Заключение и изводи ••••* *
 
ГЛАВА IV. МАТЕРИАЛЕН БАЛАНС НА РАЗЛИЧНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ (ЧИСЛЕНИ ПРИМЕРИ)...............-145
 
4.1. Автоматизирано директно решение на материалния баланс
 
за градски пречиствателни станции с отчитане на рециркулационните потоци от третирането на утайките, Ошг§шпоу 1992 [124] (Класическа схема) **
4.2. Материален баланс на технологична схема с двуетажни
 
утаители, Гиргинов 1989 [27] . 152
 
■4.3. Материален баланс на технологични схеми с биофилтри.. 159 4.4. Сравнение на допълнителните товари от утайкови води на градски пречиствателни станции по класическите технологични схеми и адсорбционно - биоаерациония (А-В)
4.4.2. Изчисление на материалния баланс по класическата схема 166
 
4.4 3. Изчисление на материалния баланс по А -В метода...... ..172
 
ГЛАВА V. ИНТЕГРАЛЕН МАТЕРИАЛЕН БАЛАНС НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ С ОТСТРАНЯВАНЕ НА АЗОТ И фОСфОР.. . . 179
 
5.1. Необходимост от допречистване и източници на азот и
 
фосфор В отпадъчните води..... . 179
 
5.2. Кратък прегАед на методите за отстраняване на азот т фосфор.................................................................................................... 183
 
5.3. Избор на технологии за отстраняване на биогенни елементи при доизграждане на конвенционални пречиствателни
 
станции ...... 189
 
5.4. Интегрален материалей баланс на пречиствателни станции
 
за отпадъчни боди с отстраняване на азот и фосфор, Гиргинов, 1991-1992 [29]............... 193
5.4.1. Описание на технологичната схема и съставяне на
 
макромодела на потоковите графи........ 193
 
5.4.2. Съставяне на системата уравнения за материалния
 
баланс... : 197
 
5.4.3. Числен пример 205
 
5.5 Заключение......................................................................................208
 
ГАЛВЛ 31. ОПРОСТЕНА ЕКСПРЕСНА ОЦЕНКА НА ТОВАРА ОТ РЕЦИРКУЛАЦИЯ НА УТАЙКОВИ ВОДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ОТЙАДЪЧНИ ВОДИ [28] .................210
 
6.1. Постановка и същност на решението...............................,....! 10
 
6.2. Сравнение на експресния метод с итеративното и автоматизираното решения....,........и............................................. 213
 
6.3. Заключение , ........216
 
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА АВТОРА, СВЪРЗАНИ С
 
МОНОГРАФИЯТА..................... ....................................................217
 
ЛИТЕРАТУРА......................     ...................................219
 
СЪДЪРЖАНИЕ ......................................

Свързани продукти

0.00 лв.

0.00 лв.