Безопастност на полетите - Маджаров

Безопастност на полетите - Маджаров

Сумата се прибавя директно в кошницата

9.50 лв.

Количество
Бърза поръчкаПлатформата не носи отговорност за авторските права и съдържанието на споделените в нея учебни материали. Ако споделен учебен материал нарушава Вашите авторски права се свържете с нас.

Безопастност на полетите - Маджаров

За повече информация : order@kopieto.com 

 

2.5.2. Аналитични критерии за оценяване на безопасността П-23
 
2.6. Връзка между статистичните показатели и аналитичните критерии.... П-З 1
 
2.7. Показатели на безопасността на полетите в транспортната авиация.,.. П-ЗЗ
 
2.8. Показатели на безопасността на полетите в авиацията с обшо
 
предназначение П-38
 
2.9. Показатели на безопасността на полетите в авиацията със специално
 
предназначение 11-40
 
Глава III. АВИАЦИОННАТА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА И ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ Ill- I
 
3,1. Организация и структура на авиационната транспортна система Ш~ 2
 
3.2.Организация и структура на системите за осигуряване на
 
безопасност на полетите Ш~ 5
 
3.3. Организация на системите за осигуряване безопасност на полетите
 
в някои развити авиационни страни    .111-8
 
3.3.1 .Система за осигуряване безопасност на полетите в САЩ Ш- 9
 
3.3.2. Система за осигуряване безопасност на полетите в Англия III- 9
 
3.3.3. Система за осигуряване безопасност на полетите в Канада Ш-10
 
3.3.4. Система за осигуряване безопасност на полетите в Русия Ш-З I
 
3.3.5. Система за осигуряване безопасност на полетите в Австралия.... III-12
 
3.3.6. Система за осигуряване безопасност на полетите във Фракция Ш-12
 
3.3.7. Си схема за осигуряване безопасност на полетите в Германия III-3 3
 
3.3.8. Система за осигуряване безопасност на полетите в Скандинавските
 
страни III-13
 
3.4. Функционална ефективност на основните елементи от
 
авиационната транспортна система Ш-13
 
3.4.1 .Система “екипаж-ВС” Ш-13
 
3.4.2. Система за летателна експлоатация III-15
 
3.4.3. Система за техническа експлоатация Ш-16
 
3.4.4. Система за обслужване на въздушното движение Ill-17
 
3.4.5. Система за осигуряване на полетите Ш-19
 
3.5. Осигуряване безопасност на полетите в особени условия 111-23
 
3.5.1 .Осигуряване на безопасност на полетите в зони на обледеняване.,, Ш-23
 
3.5.2.Осигуряване на безопасност на полетите при условия на
 
гръмотевична дейност Ш-25
 
3.5.3.Осигуряване на безопасност на полетите в зона на силна
 
турбулентност Ш-26
 
3.5.4.0сигуряване на безопасност на полетите в планинска местност Ш-29
 
3.5.5.Осигуряване на безопасност на полетите над пустини и
 
водни пространства Ш-30
 
3.6. Осигуряване на безопасност на полетите в особени случаи на полет.. Ш-30
 
3.6.1.Осигуряване на безопасност на полетите при отказ на двигатели Ш-З I
 
3.6.2,0сшуряване на безопасност на полетите при отказ на основни
 
системи    111-32
 
3.6.3.Осигуряване на безопасност на полетите при пожар на борда на ВС Ш-34
 
3.6.4.0сигуряване на безопасност на полетите при загуба
 
на ориентировка Ш-34
 
3.6.5.Осигуряване на безопасност на полетите при нарушаване
 
устойчивостта, управляемостта и якостта на ВС Ш-З6
 
3.6,6.Осигуряване на безопасност на полетите при нападение над екипажа Ш-36
3,6.7.Осигуряване на безопасност на полетите при внезапно заболяване... Ш-36
 
3.6.S.Осигуряване на безопасност при откази на радионавигационните средства от УВД (откази на радиолокационни и радиотехнически
 
средства за УВД) Ш-36
 
3.6.9.Осигуряване на безопасност на полетите при принудително кацане... Ш-36
 
3.6.10.Осигуряване на безопасност на полетите при сблъсък с птици Ш-З7
 
3.7. Безопасност на полетите в авиацията с общо предназначение Ш-З8
 
3.7.1. Обща характеристика на авиацията с общо предназначение Ш-33
 
3.7.2. Условия за безопасни полети в авиацията с общо предназначение,.. Ш-40
 
Глава IV. НОРМИРАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА АВИАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО УСЛОВИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ ' IV- I
 
4.1. Осигуряване на безопасност на полетите чрез нормиране на
 
летателната, годност на авиационните системи lvr- 1
 
4.2. Правила за сертифнкация на авиационните технически системи IV- 7
 
4.3. Очаквани условия за експлоатация на авиационните системи IV-12
 
4.3.1 .Параметри на състоянието и въздействието на външната среда
 
върху въздухоплавателните средства IV-15
 
4.3.2. Експлоатацион н н фактори IV- .17
 
4.3.3. Режими на полета IV-23
 
4,4.Общи изисквания към летателната годност на въздухоплавателните
 
средства ■ - IV-24
 
4.5. Нормиране на летателната годност 1V-30
 
4.5.1. Изисквания към летателните характеристики на
 
въздухоплавателните средства IV-30
 
4.5.2. Изисквания към характеристиките по устойчивост и управляемост... IV-33
 
4.5.3. Изисквания към якостта на конструкциите IV-35
 
4.5 АИзисквания към конструкцията ка въздухоплавателните средства, системите и агрегатите    IV-37
 
4.5.5. Изисквания към двигателите, силовата установка и
 
противопожарната защита      1V-39
 
4.5.6. Изисквания към оборудването на въздухоплавателните средства IV-4I
 
Глава V. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
 
ПОЛЕТИТЕ V- I
 
5.1.Информационни системи за планиране и аеронавигационно
 
осигуряване на полетите ", V -]
 
5.1.1 .Сборници с аеронавигационна информация AI.P V- 3
 
5.1.2. Съобщения МОТАМ V- 8
 
5.1.3, Регламентиране и контролиране на аеронавигационната
 
ин формация (AIRАС) V ■- .10
 
5.3 АЦиркуляри с аеронавигадионна информация (АЮ) V-l 1
 
5.1.5. Предполетна и следполетна информация \М2
 
5.1.6. Изисквания към радио кому никациите У-12
 
5.2. Технически средства и системи за придобиване и обработка
 
на обективна полегна информация V-12
 
5.2.1 .Бордови средства за събиране на параметрична информация V-14
 
5.2.2. Н аз емни средства и системи за събиране и а полетна информация... V-20
 
5.3. Технически средства и системи за оценяване нивото на
безопасност и измененията в летателната годност У-2]
 
5.3.3 .Експрес-анализ на полетната информация V-23
 
5.3.2.Оценка на безопасността на полетите и състоянието на авиационната техника по данни от полетната информация V-25
 
5.4. Информационни системи за оценяване безопасността и
 
надеждността на авиационната транспортна система V-2S
 
5.4.1. Международна автоматизирана система за регистрация и обработка
 
на данни за авиационни произшествия и инциденти Y-29
 
5.4.2.Основни характеристики на информационно-справочните
 
системи АСУ-Безопасност на полетите V-30
 
5.5. Организиране на информацията в Автоматизираните системи
 
по безопасност на полетите за оценка, изследване, анализ и управление
 
на нивото на безопасност на полетите V-36
 
Глава VI. ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ НА БЕДСТВАЩИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА УМ
 
6.1. Система по тьрсене и спасяване на търпящи бедствие
 
въздухоплавателни средства VI- 1
 
6.1.1 .Необходимост от създаването на системи за търсене, и
 
спасяване на аварирали въздухоплавателни средства VI- ]
 
6.3 .2.Изисквания към въздухоплавателните средства за спасяване
 
на пътниците при авиационни произшествия VI- 2
 
6.2.Организация на дейностите по търсене и спасяване на
 
търпящи бедствие въздухоплавателни средства VI- з
 
6.3. Правила за търсене и спасяване на аварирали въздухоплавателни
 
средства VI- 5
 
6.4 . Действия на екипажите по търсене на бедстващо ВС VI- 7
 
6.5. Действия на екипажа на ВС, търпящо бедствие VI-10
 
6.6. Аварийно-спасителни работи в района на летищата VI-11
 
Глава VII. РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ . VII- 1
 
7.1 .Принципи и организация за разследване на авиационни произшествия
 
(АП) и инциденти (И) VII- 1
 
7.2.Организация при разследване на авиационни произшествия VII- 2
 
7.3. Първоначални действия при авиационни произшествия и инциденти.. VII- б
 
7.4. Определяне на обстоятелствата иа авиационните произшествия VII- 7
 
7.5. Възстановяване па параметрите на движение и траекторията на ВС
 
в процес на аварийна ситуация VII- 9
 
7.5.1. Определяне на траекторията при пълна информация за
 
параметрите на полета VII-10
 
7.5.2. Определяне на траекторията при непълна информация за
 
параметрите на полета , VII-13
 
7.5.3. Възстановяване на траекторията при липса на обективна
 
информация за параметрите на движение VII-16
 
7.6. Изследване на състоянието и експлоатацията на авариралата
 
авиационна техника VII-18
 
7.7. Установяване на причините за авиационно произшествие
 
и инцидент VII-21

 

Свързани продукти